Sunday, February 16, 2014

Anugerah Pelajar Cemerlang Akhir Tahun 2013

Terdapat dua pelajar Sekolah Rendah Merangking telah di anugerahkan pelajar cemerlang zon belait sesi akhir tahun 2013 iaitu Awang Izz Fikry murid tahun 5 dan Dyg Izzatul Fathiah murid tahun 2. Terdapat 3 orang murid dari sekolah rendah yang lain yang turut dianugerahkan pelajar cemerlang . Menteri Pendidikan Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong telah berkesudian untuk menganugerahkan anugerah pelajar cemerlang kepada 5 orang pelajar cemerlang Sekolah Rendah zon belait tahun 2013.

Aktiviti Keagamaan Di Bilik Darjah